Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Sagsbehandling

Når Advokatfirmaet Ternstrøm I/S modtager en opgave, indgås der aftale med klient om opgavens omfang. Der udarbejdes i overensstemmelse med det aftalte en ordrebekræftelse.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med gældende regler, herunder lovgivning og advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Ternstrøm I/S rådgiver ud fra dansk ret, og almindelige sagsakter og klientoplysninger opbevares i en periode, som fastsættes under hensyntagen til gældende lovgivning, rådgiveransvar og forsikringsforhold.

Behandling af persondata

Der henvises til Advokatfirmaets persondatapolitik.

Interessekonflikter/inhabilitet

Ved modtagelse af en ny sag kontrollerer Advokatfirmaet Ternstrøm I/S, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikter.

Fortrolighed

Advokatfirmaet Ternstrøm I/S er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger i relation til opgave og klient behandles fortroligt i overensstemmelse med de gældende retsregler.

Advokatsalær og fakturering

Advokatfirmaet Ternstrøm I/S fastsætter advokatsalær med udgangspunkt i en række faktorer, herunder tidsforbrug, eventuel forudgående om fast pris, sagens omfang, sagens kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkravet specialviden.

Ved sagsbehandlingens start vil Advokatfirmaet Ternstrøm I/S efter anmodning fra klienten give et estimat over det forventede samlede advokatsalær, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan advokatsalæret ikke anslås, vil principperne for advokatsalær beregning blive oplyst. Advokatsalæret tillægges moms efter gældende regler.

En klient debiteres særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse med sagsbehandling.

Advokatfirmaet Ternstrøm fakturerer advokatsalær løbende, bagud og senest ved sagens afslutning. Efter omstændighederne kan der i en konkret sag dog kræves indbetaling af a/c-beløb forinden sagsbehandlingen påbegyndes eller undervejs i behandling af sagen. Der kan desuden kræves indbetaling af beløb til dækning af udlæg o.l.

Klientmidler

Klientmidler, der betros Advokatfirmaet Ternstrøm I/S, håndteres i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og indsættes på firmaets samleklientkonto i Nordea, reg.nr. 2217 – kontonr. 0283 250 202. Kontoen føres i danske kroner. Advokatfirmaet påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af de kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 25.000, som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt/separat klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet Ternstrøm er ansvarlig for den rådgivning, der ydes under sagsbehandlingen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler uanset hvor advokatvirksomheden udøves med de nedenfor anførte begrænsninger.

Advokatfirmaet Ternstrøm’s ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill eller af omdømme, pålagt bødeansvar eller andre former for indirekte tab.

Vi anvender sikre mails og fraskriver os ansvaret for virus, hacking eller lignende, der skyldes modtagerens/klientens forhold. Ethvert krav mod Advokatfirmaet Ternstrøm forældes efter dansks rets almindelige regler. I henhold til gældende ret forældes krav 3 år efter, at modtageren/klienten er blevet bekendt eller burde været blevet bekendt med de omstændigheder, der begrunder et krav. Forældelsen indtræder dog senest 10 år efter den rådgivning/bistand, som kravet baseres på, er ydet.

Advokatfirmaet Ternstrøm er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver alene om dansk ret.

Advokatfirmaet Ternstrøm er omfattet af advokatansvarsforsikring tegnet hos:

CNA Ininsurance Company Limited, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, tlf. 33131533

Klager

Hvis Advokatfirmaet Ternstrøm’s bistand eller advokatsalær ikke lever op til klientens forventning, opfordrer vi klienten til at rette henvendelse til den pågældende advokat/-sagsbehandler, der har taget sig af klientrelation/sagsbehandling. Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning, kan klienten indgive klage til Advokatnævnet, og generel vejledning herom findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.Advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet skal løses efter dansk ret ved de danske domstole efter retsplejelovens regler.

Kommunikation pr. e-mail

Så vidt muligt korresponderer vi med vore klienter pr. e-mail, da det er tidsbesparende. Vi sender sikre e-mails her fra advokatfirmaet, men det er ikke muligt at kryptere e-mails. Kommunikation sker medmindre andet udtrykkeligt er aftalt via e-mail, og klienter er opmærksomme på, at denne form for kommunikation kan være behæftet med risiko for, at personfølsomme og fortrolige oplysninger kan komme til andres kundskab.